Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij Mister WoodRope. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij Mister Woodrope te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Mister WoodRope zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Mister WoodRope accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij Mister WoodRope behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij Mister WoodRope behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Banketbakkerij Mister WoodRope bezorgt bestellingen. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. Bestellingen worden bezorgd door externe pakketbezorger.

Leveringen

Banketbakkerij Mister WoodRope zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Mister WoodRope ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij Mister WoodRope daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Banketbakkerij Mister WoodRope aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal (internet betaling) of andere internetbetalingen. In het geval dat Banketbakkerij Mister WoodRope een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Banketbakkerij Mister WoodRope.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij Mister WoodRope de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Banketbakkerij Mister WoodRope wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Banketbakkerij Mister WoodRope. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij Mister WoodRope zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Banketbakkerij Mister WoodRope, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij Mister WoodRope over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Banketbakkerij Mister WoodRope opgave doet van een adres is Banketbakkerij Mister WoodRope gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
 Banketbakkerij Mister WoodRope
 contact@misterwoodrope.nl, of telefonisch 06-19142797

Aansprakelijkheid

Banketbakkerij Mister WoodRope is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Mister WoodRope is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Mister WoodRope komen. Banketbakkerij Mister WoodRope draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Mister WoodRope eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Mister WoodRope is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Mister WoodRope, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Mister WoodRope. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij Mister WoodRope uitgesloten.

Diversen

De klant van Banketbakkerij Mister WoodRope dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij Mister WoodRope geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij Mister WoodRope garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij Mister WoodRope het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Mister WoodRope gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij Mister WoodRope kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Banketbakkerij Mister WoodRope geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij Mister WoodRope. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij Mister WoodRope mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Mister WoodRope.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij Mister WoodRope en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Banketbakkerij Mister WoodRope te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Banketbakkerij Mister WoodRope te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Banketbakkerij Mister WoodRope
 onderdeel van ABW Culinair
 Speerdistelveld 12
 3448 EK Woerden
 [T] 06 – 191 42 797
 [W] http://www.misterwoodrope.nl
 [E] contact@misterwoodrope.nl
 [KvK] 75480344
[BTW nr.] – NL001740113B94
[ASN BANK] – NL60 ASNB 0781 3054 97